ประกาศ : งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

ประกาศ : งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 

เพื่อร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ